07.05.2013 MTÜ Kvissentali Selts teeb järelpärimise Tartu Linnavalitsusele ehitusloa kohta

7. mai 2013

07.05.2013 esitas Mittetulundusühing Kvissentali Selts Tartu Linnavalitsusele ehituse ja arhitektuuri osakonnale järelpärimise täiendava informatsiooni saamiseks. Soov on seltsil saada kindlus, et väljastatud ehitusloa Kvissentali põik 10 ja Aruküla tee 34 planeeringuala muldkehade ehitamiseks oleks täidetud kõik detailplaneeringus kajastatud eeltingimused. Selts soovib saada kindluse linnalt, et arvesse on võetud Kvissentali põik 10 ja Aruküla tee 34 kruntide detailplaneeringu punktis 18 välja toodud planeeringuala realiseerimise kohta käivaid punkte mis on detailplaneeringuga ette nähtud ellu viia ENNE EHITUSTÖÖDE ALGUST: - Koostada tuleb selleks kogu territooriumi kohta ehitustööde organiseerimise projekt, mis sisaldab vertikaalplaneerimise, tõkkedrenaazi, kuivenduskraavide, ajutiste juurdepääsuteede, pinnase ladustamiskohtade ja ehitamise järjekordade kohta; - rajada tolmuvaba kattega juurdepääs Aruküla teelt, mis tagab raskeveokite liikluskoormuse hajutamise Kvissentali tee ning Aruküla tee juurdepääsude vahel; - välja ehitada kuivendussüsteem (tõkkedrenaaz ja kraavid täies mahus vastavalt ehitustööde organiseerimise projektis toodule); - koostada tänava ning kõigi planeeritud tehnovõrkude projektid kogu vastava etapi maa-ala kohta; - vertikaalplaneerimistööd (võimalik realiseerida kolmes osas vastavalt I, II ja III ehitusetapi maa-ala kohta. 15.05.2013 palus selts vastuse linnalt. Planeeringus on ka lahtikruntimisel eeltingimused, see on juba linnavalitsuse järgmise osakonna teema.

HP


<- Tagasi