Kvissentali tee 16 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku arutelu korraldamine

7. märts 2012

Korralduse sisu: OÜ-l GPK Partnerid on valminud Kvissentali tee 16 krundi detailplaneeringu eskiislahendus. Planeeringu koostamise eesmärk on kruntide moodustamine ning ehitusõiguse määramine väikeelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeritav ala paikneb Ülejõe linnaosas ja hõlmab lisaks Kvissentali tee 16 krundile ka Kvissentali põik 2 krunti. Planeeritava ala suurus on ca 4,5 ha. Krundid on hoonestamata. Eskiislahendusega nähakse ette 17 elamumaa krundi moodustamine. Neljale krundile on antud ehitusõigus nelja boksiga ridaelamu ehitamiseks, ülejäänud kruntidele üksikelamute ehitamiseks. Ühe ridaelamu suurim lubatud ehitusalune pindala on 400 m². Üksikelamu suurim lubatud ehitusalune pindala on vahemikus 270-450 m². Suurema ehitusaluse pindalaga (450 m²) hooned on lubatud Kvissentali põik tänava äärde. Üksikelamute puhul on sõltuvalt asukohast määratud lubatud hoone tüüp, arvestades kehtivas Kvissentali põik 10 ja Aruküla tee 34 kruntide detailplaneeringus määratud miljöögruppide arhitektuurinõudeid. Suurimaks lubatud korruselisuseks on määratud kaks. Kahekorruseline maht peab moodustama vähemalt 50% hoone ehitusalusest pindalast. Lahenduses on ette nähtud avalik haljasala koos laste mänguväljakuga. Kehtivate planeeringutega kavandatud rohevööndi jätkamiseks on kavandatud Pos 1 haljasalana. Juurdepääsud ridaelamutele on ette nähtud kvartalisiseselt teelt, mis jääb ridaelamukruntide koosseisu. Jalakäijate juurdepääsud on näidatud otse Kvissentali teelt. Teiste elamukruntide juurdepääsud on ette nähtud avalikult kasutatavatelt tänavatelt. Planeeringualale ulatub III kategooria kaitsealuse liigi ahtalehine ängelhein Thalictrum lucidum kasvuala. Edaspidisel planeerimisel tuleb koostöös Keskkonnaametiga näha ette leevendavad meetmed taimede kasvukoha säilimiseks. Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2, planeerimisseaduse § 16 lg 3, Tartu linna ehitusmääruse § 10 lg-d 4 ja 6 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 125 kehtestatud Tartu linna üldplaneeringut, Tartu Linnavalitsus o t s u s t a b: 1. Kiita heaks Kvissentali tee 16 krundi detailplaneeringu eskiislahendus koos järgmise märkusega: 1.1. Edaspidisel planeerimisel täpsustada Kvissentali põik tänava äärsete kruntide planeeritav maapinna kõrgusarv. 2. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnal korraldada punktis 1 nimetatud detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. 3. Määrata arutelu ajaks 20. märts 2012 kell 16:00 ja kohaks linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruum Raekoja plats 3 III korrus. 4. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnal korraldada planeeringu eskiislahendust tutvustava arutelu aja ja asukoha kohta teate ilmumine ajalehes Postimees ja Tartu koduleheküljel vähemalt nädal aega enne arutelu toimumist. 5. Korraldus jõustub 7. märtsil 2012. a. Allkirjastanud: Urmas Kruuse, Linnapea ja Anneli Apuhtin, Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

HP


<- Tagasi