Tartu linna looduslikult kaunisse Emajõe-äärsesse looduskeskkonda on viimastel aastatel tekkinud Kvissentali elamurajoon, mis on sobiv elukeskkond inimestele, kes on soovinud kaunist kodu linnamürast kaugemal asuvas luksuslikult planeeritud piirkonnas. Sellele aitavad kaasa läbimõeldud infrastruktuuri lahendused, arhitektuursed hoonestusreeglid tänavate lõikes ja looduse poolt Emajõe-äärse luha omapära. Vahetult jõe kaldal paiknevat elamurajooni kaunistab kõrghaljastus, eelist keskkonnale lisab korrastatud jõekallas. Elamurajooni elanike kasutada on kaks tenniseplatsi, privaatse kogukonna tarbeid rahuldab väike ujumiskoht.

Naabruses asuva Kalevi spordiklubi poolt on planeerimise järgus sildumise kohad paadiomanikele. Hoonestusreeglid annavad kogu elamurajoonile arhitektuurselt puhta ja viimistletud ilme, nii et elamurajoon on mitmeid aastaid järjest ära märgitud nii Tartu linna aastaehitiste konkurssidel, kui leidnud tunnustust ka kogu Eesti mastaabis.

Uudised

Ehitusluba väljastatud Fausto planeeringualas tööde aluisrtamiseks 23.04.2013

23. aprill 2013

TARTU LINNAVALITSUS KORRALDUS Tartu 23. aprill 2013. a. nr 455 Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, ehitusseaduse § 23 lg 1 ja Tartu linna ehitusmääruse § 28 lg 3, Tartu Linnavalitsus o t s u s t a b: 1. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 20. novembri 2012. a korralduse nr 1298 "Ehituslubade väljastamine" p 1.3, millega otsustati väljastada ehitusluba Võru tn 79 elektrivõrguga liitumisühenduse ehitamiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 21. novembril 2012. a väljastatud ehitusluba nr 3098/12, kuna ehitise omanik taotleb ehitusloa kehtetuks tunnistamist, sest muutub ehitise asukoht, mis on kantud ehitusloale. 2. Arhitektuuri ja ehituse osakonnal väljastada ehitusload alljärgnevalt: 2.1. Võru tn 79 elektrivõrguga liitumisühenduse ehitamiseks; 2.2. Kvissentali põik 10 ja Aruküla tee 34 planeeringuala muldkehade ehitamiseks. 2.3. Kastani tn 171 üksikelamu laiendamiseks; 2.4. Salme tn 2b korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks; 2.5. Soola tn 3 hoone laiendamiseks; 2.6. Näituse tn 8 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks; 2.7. Tähe tn 88 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks; 2.8. Puhkekodu tn 23 aiamaja laiendamine üksikelamuks; 2.9. Narva mnt (Roosi tn-Narva mnt 21) sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks; 2.10. Metalli tn ja Vasara tn (Metalli tn-Sepa tn) vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks; 2.11. Rõõmu tee (Rõõmu tee 10-Rõõmu tee 10c) vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks; 2.12. Bussipeatuste infotabloode (Kesklinn) kandekonstruktsioonide ja maakaablite paigaldamiseks; 2.13. Vene bussipeatuse infotabloo elektrivõrguga liitumisühenduse ehitamiseks; 2.14. Põllu bussipeatuse infotabloo elektrivõrguga liitumisühenduse ehitamiseks; 2.15. Kannikese bussipeatuse infotabloo elektrivõrguga liitumisühenduse ehitamiseks; 2.16. Riiamäe bussipeatuse infotabloo elektrivõrguga liitumisühenduse ehitamiseks; 2.17. Anne bussipeatuse infotabloo elektrivõrguga liitumisühenduse ehitamiseks; 2.18. Kalda tee bussipeatuse infotabloo elektrivõrguga liitumisühenduse ehitamiseks; 2.19. Mõisavahe bussipeatuse infotabloo elektrivõrguga liitumisühenduse ehitamiseks; 3. Korraldus jõustub ehituslubade taotlejatele teatavakstegemisest. 4. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. Raimond Tamm Abilinnapea linnapea ülesannetes Jüri Mölder Linnasekretär

HP


<- Tagasi